Word List

HSK1_ピンイン練習

153 語中 1~50番目 / 次 »

問題 解答 出題数 習得度 苦手度
北京 Bei3 jing1 - - -
汉语 Han4 yu3 - - -
中国 Zhong1 guo2 - - -
ai4 - - -
ba1 - - -
爸爸 ba4 ba5 - - -
杯子 bei1 zi5 - - -
ben3 - - -
bu4 - - -
不客气 bu4 ke4 qi5 - - -
cai4 - - -
cha2 - - -
chi1 - - -
出租车 chu1 zu1 che1 - - -
打电话 da3 dian4 hua4 - - -
da4 - - -
de5 - - -
dian3 - - -
电脑 dian4 nao3 - - -
电视 dian4 shi4 - - -
电影 dian4 ying3 - - -
东西 dong1 xi5 - - -
dou1 - - -
du2 - - -
对不起 dui4 bu5 qi3 - - -
duo1 - - -
多少 duo1 shao3 - - -
儿子 er2 zi5 - - -
er4 - - -
饭馆 fan4 guan3 - - -
飞机 fei1 ji1 - - -
分钟 fen1 zhong1 - - -
高兴 gao1 xing4 - - -
ge4 - - -
工作 gong1 zuo4 - - -
gou3 - - -
hao3 - - -
he1 - - -
he2 - - -
hen3 - - -
后面 hou4 mian5 - - -
hui2 - - -
hui4 - - -
火车站 huo3 che1 zhan4 - - -
ji3 - - -
jia1 - - -
jiao4 - - -
今天 jin1 tian1 - - -
jiu3 - - -
kai1 - - -

153 語中 1~50番目 / 次 »

Homeに戻る